Vejasfaltør hold 29. Prod. af vejasfalt, VSA, IT og Sundhed og sikkerhed

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.
Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

Fagnummer: 45565 Brug af pc på arbejdspladsen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 576,00 Uden for målgruppe: DKK 1.806,95

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt v. arb. m. vejasfalt i trafikerede områder, dvs. deltagerne kender alle aspekter af sikkerheds- og sundhedsrisici, så de kan udvise nødv. agtpågivenhed v. arbejdsproc., maskiner og håndt. af stoffer og materialer, der anv. v. produktion og udlægning af vejasfalt samt kan vælge og anv. nødv. beskyttelsesforanstaltninger og instruere andre om sundheds- og sikkerhedsforhold v. asfaltarb.


Fagnummer: 47183 Vejasfalt - Varetagelse af Sundhed og Sikkerhed Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.783,50

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved:
Udførelse de forskellige arbejdsfunktioner i forbindelse med produktion af vejasfalt.
Håndtering af råvarer og færdigvarer i forbindelse med produktionen af vejasfalt.
Almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder ved styring af rå- og færdigvarer.
Udførelsen af de forskellige arbejdsfunktioner i forbindelse med vedligeholdelsen af fabriksanlæg og produktionsmaskiner.
Udførelsen af den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner, arbejdsudstyr og fabriksanlæg.
Deltagerne kender opbygning og funktion af forskellige fabriksanlæg til produktion af vejasfalt og kan medvirke til at arbejdet udføres under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø.

Fagnummer: 49098 Vejasfaltarbejde - Produktion af vejasfalt Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 5.081,50

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.364,00