Kontakt_os_(1)

Introforløb vejasfalttøruddannelsen

Hold

02-09-2024
Introforløb vejasfalttøruddannelsen
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
15 dage Daghold
Info om fag
49858 - Asfaltarbejde - sikkerhed og sundhed

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere uden brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren:
- har kendskab til alle aspekter af sikkerheds- og sundhedsrisici ved arbejde med asfaltmaterialer
- kan udvise den nødvendige agtpågivenhed ved arbejdsprocesser, håndtering af maskiner, stoffer og materialer, der anvendes ved produktion og udlægning af asfaltmaterialer
- kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder med fokus på blandt andet arbejdsstillinger.
- kan vælge og anvende de korrekte og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- kan instruere andre om sikkerheds- og sundhedsforhold ved arbejde med asfaltmaterialer
- kan anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49858 Asfaltarbejde - sikkerhed og sundhed Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50
45565 - Brug af pc på arbejdspladsen

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.
Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

Fagnummer: 45565 Brug af pc på arbejdspladsen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.978,30
49098 - Vejasfaltarbejde - Produktion af vejasfalt

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved:
Udførelse de forskellige arbejdsfunktioner i forbindelse med produktion af vejasfalt.
Håndtering af råvarer og færdigvarer i forbindelse med produktionen af vejasfalt.
Almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder ved styring af rå- og færdigvarer.
Udførelsen af de forskellige arbejdsfunktioner i forbindelse med vedligeholdelsen af fabriksanlæg og produktionsmaskiner.
Udførelsen af den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner, arbejdsudstyr og fabriksanlæg.
Deltagerne kender opbygning og funktion af forskellige fabriksanlæg til produktion af vejasfalt og kan medvirke til at arbejdet udføres under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø.

Fagnummer: 49098 Vejasfaltarbejde - Produktion af vejasfalt Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 5.603,75
47136 - Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.496,20